Sabtu, Mei 25, 2019
publikasi

Khutbah Nikah Basa Sunda

Rois Syuriah PWNU Jawa Barat
KH M Nuh Ad-Dawami

Pangasuh Pasantren Nurul Huda Cibojong, Cisurupan, Garut

(Bubuka ku hamdalah, solawat, aosan ayat Al-Qur’an)

Kapihatur para sepuh pinisepuh anu sinimbut ku kaagungan, kapilenggah sohibul hajat, kersana petugas ti kator kementrian agama, miwah para pajabat para aparat pemerintah anu sumalendang kamulyaan. Hadirin hadirot ihwan-ahwat rohima kumullah.

Wiwit wawarti pangwening galih, awal sabda panoros rasa, paksi jamparing anu matih, ngablesat tina gondewa baginda Sulaiman. Banyu nu mupul kalungguhan Ratu Balqis. Bismillahirrohmanirrohim. Panyambat asma Dzat Anu Murbawisesa, tina Dzat Anu Sinamping ku welas asih. Ku anjeunna wujud sakabeh mahluk, rampak araya sanggeus areuweuh. Aya kagungan aya kaluhungan, aya kaanehan, aya kaahengan, aya kamulyaan, aya kaendahan, aya kakasepan, aya kageulisan, aya kagendaman, jeung aya katresnan.

Mun nilik ka jatining purwadumadi, estu saurang oge teu aya nu ilubiung mantuan ngaayakeun. Sanajan pangaji sakeclak cai atau salambar daun, sareret kaseer saketuk jajantung, panguesi hawadis ngan saijir sabab jadi sakadar jalan ilahar, gawe hewan natiq ngan sakadar kasab, jeung ihtiar manawi dihin pinasti anyar pinanggih, saupami nilik kamar geuning sababi … meulit ati bawi ningali nyimpai rasa pedah tepang rarai. Montel hate wireh kaseret paadureret.

Nanging, upami nilik kamar gening hakiki amprok jodo nyangrok qodho. Saur sepuh papagon kolot, lalakon jodo babaran pati, lir pati ngancik henteu disangki-sangki, jodo osok nyangrok katajong-tajong, wanci rakit diri palid ka basisir birahi, kasurung kadayung ku kapidangdung anu heunteu beunang di opak kembung, kadorong kahoyong anu heunteu beunang dientong-entong, tongkang sukma kokoleaban di sagara katresnan. Kawelah katitah ku kahayang anu henteu beunang disupadulang. Kabawa ku kagendam anu heunteu beunang dibebenjokeun. Parahu wujud ancrub ka jaladri asih kairid kagiring ku kataji anu heunteu beunang di cai laut, kabawa kabandang ku kagendam anu heunteu beunang diulah-ulah.

Jodo cangrok qodho amprok kauntun tipung katambang beas, laksana kapiduriat, bebene pamepes hate ka beubeurueh pangkeut kadeudeuh, dipuhuan ku batur turun keusik naek, dicongohan ku sapuk sepuh ridlo kolot, sepuh-sepuh nuyun ku degung pangasuh. Baraya jajap ku haleuang kanyaah. Wargi mirig ku hariring kaasih, katersnan atra caah nugraha. Banyu luhur hujan rohmah, murubut ngucur ka gunung-gunung kolbu. Murag nyiram ka dangdang-dangdang sadar, templok nyebrot nyebor ka kebon-kebon rido. Balukarna ngemploh godong-godong kaatoh. Parentul pendul-pendul syukur, marangkak kembang-kembang sugema. Nyarantana buah-buah Alhamdulillah-Alhamdulillah, ranggeuyan mutiara puja pangudal kasugema sukma.

Tiiran widuri puji panyingkir kasedih ati. Ranggeuyan inten pangalem panganteb pelem rasa kateungtrem. Ungkara pamuja Dzat Anu Murbawisesa, tina Dzat Anu Sinenjang ku kaheman. Buktos heman ka mahluk-mahlukna, anjeuna ngutus Rosulna geusan maparin pituduh sakaligus pamandu jalan hirup anu luhung, dikiatan ku rupa-rupa mukjizat, di jejeran ku pangandikana “wama arsalnaka illa rohmatal lil ‘alamin”.

Salempai-salempai kanyaah Nu Maha Heman sinuwat solawat sinulam salam, mugia salawasna dirurupkeun disimbutkeun disolendangkeun dikongkonyangkeun, dijembarkeun diamparkeun ka Jungjunan panutup rusul, pamungkas anbiya ahir para nabi, miwah ka para sohabatna kalih ka ahlina, katut ka para panganutna dumugi ka ahir wanci.

Yeuh Cep ……….. kalih Nyai ……….. kajembaran rahmat Allah, sariring-riring dumadi, sarengkak sapari polah, salalamina mugia siniram ka hidep duaan, enggoning ngadayung parahu hirup, ngawelah bahtera rumah tangga, pantang saat tirta rahmat miwah berkah.

Ujang Kasep, Nyai Geulis, rumah tangga atanapi laki rabi teh lir indit tebih ngambah panyabaan. Rupa-rupa jalma anu sasabaan teh aya anu nyaba seja ibadah seperti indit munggah haji, atawa angkat seja umrah. Aya deui anu indit tebih margi milari rijki, lunta anggang seja babanda. Aya oge anu lugay ti banjar pamidangan lantaran seja darma wisata, geusan tambah-tambah pangalaman sakaligus miceun kakesel ngumbah soca, ngilangkeun kakaluman nyingkirkeun kasedih kalih kapusing. Aya oge anu jumauh ti lembur maksud nyukcruk elmu. Aya oge anu miang saparan-paran henteu puguh anu dijugjug, heunteu kantenan anu diteangan. Paribasa sakadar indit kairid ku cikiih, lunta kabawa ku sakaba-kaba. Padahal mungguhing wawarti anu wacis, “manusa mah leutik ringkang gede bugang”.

Di panyabaan sok tepang jeung anu teu dipikahayang, mendakan tanjakan nu dipikaseunggah, manggihan gawir anu matak ketir, nimu pudunan pilinueun. Nyangrok pengkolan pikalumaneun. Numawi wajar saurang sahabat kanjung Nabi Saw., nalika ngamaksud angkat nyaba tebih, anjeunna sadumuhun sakaligus nyuhunkeun piwuruk Kanjeng Rasul Saw., kedah kumaha sikep di panyabaan. Saur eta sahabat,

“Ya Rasulullah ‘uridu an usafira fa awshani’, nun Rasulullah sayaktosna jisim abdi teh seja lunta nyaba mugia Gusti kersa maparin piwejang ka jisim abdi. Lajeung Rasulullah Saw., ngadawuh,

“ ‘Alaika bi taqwa Allah wat takbir ‘ala kuli syarafin’, anjeun ulah pukah tina taqwa ka Allah jeung tina takbir luhureun sabab tanjakan.”

Ujang Kasep, Nyai geulis.

Taqwa teh pikeun anu laki rabi mah mangrupa simpay katresnan tatali asih, tambang panyangcang kabagjaan, pangrangsang kaberkahan. Dawuhan gusti Allah,

“Al-akhillau yaumaidzin ba’dhuhum liba’dhin ‘aduwun illa mutaqin”. Sobat-sobat dalit dina poe eta (poe kiamat) teh eta ari sawarehna jadi musuh anu sawarehna deui, kajaba jalma-jalma anu taraqwa.

“Wa man yattaqillah yaj‘al lahu makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib”. Sing saha anu takwa k Alloh tanwande anjeuna ngayugakeun bongbolongan (jalan kalur tina kasulitan) pikeun manehna jeung baris ngarijkian manehna tina jalan anu heunteu disangka-sangka ku manehna.

Loba kalitang pasangan laki rabi anu henteu paham kana aya rusiah anu lantip, anu heunteu kajudi ku sugri jalmi, tapi mangrupa kapastian anu nyata, yen duwa hate anu kamanglay ku kanteh katresnan, tatali asih sok miboga kaajaiban ku judrah tirta kaberkahan. Nyaeta pasangan-pasangan laki rabi anu ngahiji ati. Hartina sajiwa dina suka duka, sakanyeri sakapeurih dina kasedih, sareundeuk saigel dina sagala sikep, sabobot sapihanean dina sagala urusan, silih nyumponan hak jeung kawajiban sacara ihlas, dibeungkeut ku lulub teureup kadeudeuh, disimpay ku rambat harambay katakwaan katawakelan terhadap Anu Murbeng sakabeh alam. Bruk brak pada transparan, estu geus heunteu miboga deui unsur salingkuh tur suwung tina ngawadul ngarahul ilang prasangka.

Numutkeun salah saurang pakar nasihat perkawinan: aya tilu bangun beungkeutan simpay dua hate garwa miwah caroge:

Beungkeutan birahi
Beungkeutan kapeuntingan duniawi
Beungkeutan katakwaan
Beungkeutan birahi samata-mata pikeun nyumponan kabutuh biologis fisiologis. Ieu beungkeutan teh kalintang gumantungna kana pasang surudna ombak kaayaan waruga alias jasmaniah badaniyah anu memangna tara lana, heunteu langgung.

Mangka manakala aya alat atau organ badaniyah anu ruksak, mangka gede kamungkinan ieu beungkeutan teh baris udar atawa rusak. Oge ku tigebrus salah saurangna kana rungkun salingkuh, sedengkeun nu sejenna tikosewad ka jurang prasangka. Balukarna rumah tanggana jadi jarian katunggaraan.

Beungkeutan anu kadua, beungkeutan kapentingan kaduniaan, nyaeta seperti:

Kawin teh geusan babarengan miara hate kulawarga sahade-hadena samata-mata, misalna nikah ka baraya tanpa merhatikeun pangabogoh jeung paktor ubudiah.
Kawin teh geusan babarengan merhatikeun kasta sosial samata-mata, misalna kaningratan atau kapriayian.
Kawin teh geusan babarengan ngajaga rusiah samata-samata, pedah masing-masingna sarua pada boga rusiah anu sarua bobotna.
Kawin teh samata-mata masing-masingna silih butuhkeun bantuan urusan kaduniaan, umpamana bae pedah awewena ahli kawih tukang tembang anu butuh kana jeujeuhan jeung jejeran pihak anu lian, sedengkeung lalakina saurang produser rekaman anu mata duitan anu lihai pinter ngagoreng daging ku gajih.
Kawin teh lantaran samata-mata hariwang leungituen kakayaan.
Tah sakabeh bengkeutan kapentingan sarupa kitu dina laki rabi eta teh henteu pas kana sumanget manusia salaku hambana Alloh. Mangka dina rumah tanggana bakal saat tirta barakah ilahiyah.

Beungkeutan katilu, beungkeutan katakwaan. Nyaeta bengkeutan dua insan anu ariman, anu masing-masingna pada ngarasa butuh ku sumujud salaku mahluk ka Khalikna, pada ngarasa halabhab ku paningkatan kwantitas jeung kwalitas pangabdian. Mangka rumah tanggana teh dieusian ku silih pangartian, dirungrum ku muasyarah bil ma‘ruf . Ailih asah, silih asih katut silih asuh. Rumah tangga teh estu wujud medan jihad akbar, jihad merangan ajakan setan katut merangan hawa nafsuna masing-masing. Balukarna hirup rukun pinuh ku berkah, suwung tina hasud ka batur, sepi tina hiri dengki ka nu lian. Ilang panas baran ka nu lian.

(Doa panutup)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top